Regulamin

Wydziałowa pracownia komputerowa przeznaczona jest do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych, wymagających wspomagania technikami komputerowymi z wykorzystaniem sieci komputerowej lokalnej oraz Internetu.

 

Wszystkie osoby korzystające z pracowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN
 

Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w:

1. Wydziałowa Pracownia Komputerowa wykorzystuje pomieszczenia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na ulicy Ostrogórskiej 30.

2. Pracownią administruje administrator, który:

- kontroluje uprawnienia poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników;

- nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowej;

- instaluje i re-instaluje legalne oprogramowanie;

- zapewnia właściwą organizację stanowisk w pracowni;

- umożliwia ochronę wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników;

- współdecyduje o kierunku rozwoju pracowni komputerowej.

3. W pracowni można przebywać tylko w obecności wykładowcy.

4. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w pracowni komputerowej upoważnieni są wyłącznie administratorzy systemu komputerowego i użytkownicy systemu (studenci oraz wykładowcy).

5. Zabrania się użytkownikom samowolnego włączania do sieci elektrycznej i uruchamiania zestawów komputerowych. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad bhp w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

6. Przed przystąpieniem do pracy każdy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować, a ewentualne usterki zgłosić natychmiast wykładowcy prowadzącemu zajęcia.

7. Użytkownik odpowiada za wszelkie czynności dokonywane w trakcie pracy przy komputerze od momentu zalogowania do wylogowania z systemu.

8. Na stanowisku pracy należy zachować czystość i porządek.

9. Po zakończeniu pracy należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego. Należy również zadbać o zachowanie swoich zbiorów danych, usunąć dane robocze, wylogować się, a na zakończenie zajęć w danym dniu zamknąć system, wyłączyć komputer i monitor.

10. Otwieranie i/lub usuwanie istniejących na dyskach twardych cudzych plików, dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian, wykorzystywanie ich we własnych dokumentach jest zabronione.

11. Zabronione jest: przechowywanie plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie sprzecznych z dobrymi obyczajami listów, wiadomości oraz zdjęć, korzystanie z gier oraz wchodzenie na strony o tematyce pornograficznej.

12. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, re-konfigurowanie sprzętu, przełączanie lub odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp. oraz dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) bez zgody wykładowcy lub administratora.

13. Całość zainstalowanego oprogramowania jest chroniona ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie i instalowanie oprogramowania jest zabronione. Instalacja i/lub uruchamianie oprogramowania, które nie pochodzi z tutejszej pracowni, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody administratora systemu.

14. Wszystkie nośniki danych (pendrive, karta pamięci, dysk przenośny) używane w pracowni muszą być wcześniej sprawdzone programem antywirusowym. We własnym interesie użytkownicy nie powinni używać nośników danych, które nie zostały wcześniej sprawdzone. Nośniki danych użyte poza pracownią wymagają ponownego sprawdzenia!

15. Wykładowca prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni.

16. Wykładowca prowadzący zajęcia ma prawo nakazać użytkownikom, po uprzednim ich poinstruowaniu i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).


Użytkownicy zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w danym roku akademickich.

W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu Uniwersytetu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014

Złamanie regulaminu grozi konsekwencjami dydaktycznymi, finansowymi oraz prawnymi.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA STUDENTÓW1. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomić wykładowcę, który powinien niezwłocznie udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.

2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia zapachu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie wykładowcę prowadzącego zajęcia, który powinien niezwłocznie wyłączyć zasilanie główne.

3. W sytuacjach awaryjnych użytkownicy powinni natychmiast przerwać wszystkie prace z awaryjnym sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia wykładowcy.

  

BHP

Na stanowisku pracy wyposażonym w komputer obowiązują następujące zakazy:

-  zakaz spożywania posiłków i napojów

-  zakaz przechowywania cieczy łatwopalnych

-  zakaz przechowywania magnesów, metali namagnesowanych oraz noszenia biżuterii magnetycznej

-  bezwzględny zakaz wnoszenia odzieży wierzchniej

-  zakaz dotykania palcami ekranu monitora (wskazywać na monitorze należy niepiszącym końcem długopisu lub ołówka)

-  zakaz używania telefonów komórkowych